วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์ในภูเก็ต
ศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์ในภูเก็ต มีทั้งผู้ที่นับถือนิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนท์สำหรับศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ ในภูเก็ตนั้น เริ่มจากมิชชั่นนารีจากมาเลเซียเข้ามาในภูเก็ตราว ค.ศ.1871 และใช้ภาษาจีนฮกเกี้ยนในการสอนศาสนา หลังจากนั้นประมาณ ปี มิชชั่นนารีชื่อ วิลเลี่ยม เมค โดนัล (William Mac Donal) และ ฟิลิป เจ. ฮอคการ์ด (Philip J. Hocqquard) ได้เดินทางจากปีนังเข้าสู่ภูเก็ต ขณะนั้น มีผู้นับถือศาสนาคริสต์ในภูเก็ตมีเพียง 8 คน และมิชชั่นนารีทั้งสองได้ประกอบพิธีศีลมหาสนิทให้แก่ชาวภูเก็ตเหล่านั้น อ๋องหิ้น (Ong Hin) เป็นผู้หนึ่งที่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่งเขาได้รวบรวมเงินจากการขายขนมซื้อบ้านที่ถลาง 1 หลัง ในปี ค.ศ.1889 คือ บ้านเลขที่ 24 เพื่อเป็นสถานที่พบปะของคริสต์ศาสนิกชน และเป็นที่เผยแพร่ประกาศข่าวประเสริฐของพระผู้เป็นเจ้า สถานที่นี้ยังเป็นสถานที่สำหรับสวดมนต์ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจนถึงปัจจุบัน คือ คริสต์เตียนสถานถนนถลางในปัจจุบัน ขณะนี้ชาวภูเก็ตที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายนี้เพิ่มมากขึ้น และขยายโบสถ์ออกไปหลายแห่งในภูเก็ต เช่น โบสถ์คริสตจักรภูเก็ต ถนนเจ้าฟ้า หรือเรียกว่า “คริสตจักร (ท่าแครง) ภูเก็ต”

ส่วนศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนั้น ได้เผยแพร่เข้ามาในภูเก็ตตั้งแต่ สมัยอยุธยา จากการนำเข้ามาของชาวโปรตุเกส โดยเฉพาะสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีพ่อค้าชาวฝรั่งเศสมาตั้งห้างค้าดีบุกเป็นจำนวนมาก ประกอบกับพระองค์ให้อิสระในการนับถือศาสนา จึงมีมิชชั่นนารีหมุนเวียนเข้ามาเผยแพร่ศาสนาเป็นจำนวนมากในภูเก็ต แต่การเผยแพร่ศาสนาในระยะแรกนั้นไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน หลักฐานอ้างอิงในการเผยแพร่ศาสนาในภูเก็ตปรากฏชัดเจนประมาณ ค.ศ.1935-1945 พระสงฆ์คณะซาเลเซียน โดย คุณพ่อมารีโอ รูเช็ดดู ได้เข้ามาฟื้นฟูและรวบรวมคริสตศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนอีกครั้งหนึ่ง คุณพ่อมารีโอ รูเช็ดดู ได้ให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่นักศึกษา 2 คนคือ นายฟรังซีสกิจจา อนิวรรตน์ และ นายทวี อนิวรรตน์ ทั้งคู่เป็นบุตรของขุนแถลงภาษา (นายแถลง อนิสรรตน์ บันทึกของพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต) ต่อมาเมื่อคณะสงฆ์ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนามีจำนวนมากขึ้นจึงได้จัดซื้อที่ดินเหมืองเก่าเพื่อสร้างเป็นโบสถ์และโรงเรียน คือโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาในปัจจุบัน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ.1954 และได้สร้างโบสถ์ใหม่ในเดือนธันวาคม ค.ศ.1957 ชื่อว่า โบสถ์นักบุญฟรังซีส เซเวียร์ ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น โบสแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ซอยตลิ่งชันจนถึงทุกวันนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น